finanspolicy

Mål

  • minimera effekten av en finanskris
  • upprätthålla buffert för att säkerställa finansiella nyckeltal
  • möjliggöra för stabil tillväxt med låg risk
policy   2019 Q2

investment grade rating min BBB, mål BBB+

BBB

belåningsgrad under 60 procent om fastighetsvärdena minskar med 25 procent

53
räntetäckningsgrad över 1,5 om räntenivån ökar med fem procentenheter 1,9

belåningsgrad under 50 procent och under 40 procent från år 2020

40
säkerställd belåningsgrad under 25 procent 15
räntetäckningsgrad exklusive realiserad värdetillväxt överstigande 1,8 och 2,0 från år 2020 1,8
likviditetsreserv överstigande EUR 300 miljoner 756
kapitalkällor dividerat med kapitalanvändning övestigande 100 procent 195
räntebindningstid med förfall inom ett år begränsas till 40 procent av skulden 7,8

utdelningspolicy

åtagande om beständig finansiell motståndskraft

Akelius ska verka för kontinuerlig utdelning på preferensaktier och stamaktier.
Det ska uppnås genom en försiktig finansiering och ett diversifierat bestånd av bostadsfastigheter med förmåga att generera ökande hyresintäkter.

nettoutdelningspolicy

Nettoutdelningspolicyn syftar till att ge stabil och uthållig utdelning och samtidigt bibehålla en nivå för eget kapital som behövs för finansiell stabilitet.
Utdelning i en finansiell kris ska mötas av en minst lika stor emission av eget kapital.

Utdelning hänförlig till stamaktier av serie A återinvesteras till största del för att stödja bolagets organiska tillväxt.

beslutade utdelningar och nyemissioner

Återinvesteringar av utdelningar genom nyemissioner har varit förmånligt för stamaktieägarna och stött bolaget i dess organiska tillväxt.
Preferensaktieutdelning sker varje kvartal med fem kronor per aktie.

historiska utdelningar och nyemissioner

MSEK          
utdelning 2019 2018 2017 2016 2015
preferensaktier 377 377 377 377 377
stamaktier serie D - - - - -
stamaktier serie A - 8 584 8 060 5 045 98
summa 377 8 961 8 437 5 422 475
           
emission 2019 2018 2017 2016 2015
preferensaktier - - - - 1 974
stamaktier serie D 4 120 - - - -
stamaktier serie A - 8 584 10 057 4 036 -
summa 4 120 8 584 10 057 4 036 1 974
           
kassaflöde 2019 2018 2017 2016 2015
preferensaktier -377 -377 -377 -377 1 597
stamaktier serie D 4 120 - - - -
stamaktier serie A - - 1 997 -1 009 -98
summa 3 743 -377 1 620 -1 386 1 499

historiska utdelningar och nyemissioner