finanspolicy

Mål

  • minimera effekten av en finanskris
  • upprätthålla buffert för att säkerställa finansiella nyckeltal
  • möjliggöra för stabil tillväxt med låg risk
policy Q2 2022
investment grade rating min BBB

BBB
belåningsgrad under 60 procent om fastighetsvärdena minskar med 25 procentn/a
räntetäckningsgrad över 1,5 om räntenivån ökar med fem procentenheter6.9
belåningsgrad under 45 procent9
säkerställd belåningsgrad under 25 procentn/a
räntetäckningsgrad exklusive realiserad värdetillväxt överstigande 2,03.2
likviditetsreserv överstigande EUR 500 miljoner3 100
kapitalkällor dividerat med kapitalanvändning överstigande 100 procent1 681
räntebindningstid med förfall inom ett år begränsas till 40 procent av skulden0

utdelningspolicy

åtagande om beständig finansiell motståndskraft

Akelius ska verka för kontinuerlig utdelning på stamaktier.
Det ska uppnås genom en försiktig finansiering och ett diversifierat bestånd av bostadsfastigheter med förmåga att generera ökande hyresintäkter.

nettoutdelningspolicy

Nettoutdelningspolicyn syftar till att ge stabil och uthållig utdelning och samtidigt bibehålla en nivå för eget kapital som behövs för finansiell stabilitet.
Utdelning i en finansiell kris ska mötas av en minst lika stor emission av eget kapital.

Utdelning hänförlig till stamaktier av serie A återinvesteras till största del för att stödja bolagets organiska tillväxt.

beslutade utdelningar och nyemissioner

Återinvesteringar av utdelningar genom nyemissioner har varit förmånligt för stamaktieägarna och stött bolaget i dess organiska tillväxt.

historiska utdelningar och nyemissioner

MSEK       
utdelning2021

2020

20192018201720162015
preferensaktier

-

-

3237394140
stamaktier serie D

22

22

-----
stamaktier serie A

950

96

-83584050911
summa

972

118

3287288055051
 

 

 

     
emission

2021

2020

20192018201720162015
preferensaktier

-

-

----214
stamaktier serie D

-

-

378----
stamaktier serie A

-

-

-8351,049436-
summa

-

-

3788351,049436214
 

 

 

     
kassaflöde

2021

2020

20192018201720162015
preferensaktier

-

-

-32-37-39-41174
stamaktier serie D

-22

-22

378----
stamaktier serie A

-950

-96

--208-73-11
summa

-972

-118

346-37169-114163