nyckeltal

fastigheter, MEURfastigheter, MEUR
reell vakansgrad, procentreell vakansgrad, procent
hyrespotential, procenthyrespotential, procent
tillväxt hyresvärde per kvm, procenttillväxt hyresvärde per kvm, procent
tillväxt hyresintäkter, procenttillväxt hyresintäkter, procent
tillväxt driftöverskott, procenttillväxt driftöverskott, procent
eget kapital och hybridkapital, procenteget kapital och hybridkapital, procent
belåningsgrad, procentbelåningsgrad, procent
säkerställd belåningsgrad, procentsäkerställd belåningsgrad, procent
ej pantsatt kvotej pantsatt kvot
likviditet, MEURlikviditet, MEUR
kapitalanvändning och kapitalkällor, MEURkapitalanvändning och kapitalkällor, MEUR
kapitalbindning per årkapitalbindning per år
kapitalbindning, årkapitalbindning, år
räntebindning per årräntebindning per år
räntebindning, årräntebindning, år
medelränta, procentmedelränta, procent
räntetäckningsgrad, 12 månaderräntetäckningsgrad, 12 månader
räntetäckningsgrad exklusive realiserad värdetillväxt, 12 månaderräntetäckningsgrad exklusive realiserad värdetillväxt, 12 månader


för perioden januari till juni 2019
 

fastigheter  
lägenheter 47,436
uthyrningsbar area, kvm 3 168
medelyta, lägenheter, kvm 62
reell vakansgrad, procent 1,3
   
verkligt värde fastigheter, MEUR  
ingående balans 12 379
värdeförändring 254
investeringar 216
köp 94
försäljningar -743
valutakursdifferanser -1
utgående balans 12 199
   
EUR per kvm 3 850
direktavkastningskrav, procent 3,66
   
jämförbart  
tillväxt hyresintäkter, procent 3,7
driftnetto, procent 3,9
avkastningskrav förändring, procentenheter 0,0
   
finansiellt  
belåningsgrad, procent 40
belåningsgrad säkerställt, procent 15
kapitalbindning, år 5,7
likviditet, MEUR 756
eget kapital och hybridkapital, procent 49
eget kapital, procent 45
snittränta, procent 2,58
räntetäckningsgrad, 12 månader 4,2
räntetäckningsgrad exklusive realiserad värdetillväxt, 12 månader 1,8
   
lönsamhet  
avkastning fastigheter, procent 6,3
varav direktavkastning 2,1
varav värdetillväxt 4,2

historiska nyckeltal i excel