nyckeltal

fastigheter, MEUR

reell vakansgrad, procent

hyrespotential, procent

tillväxt hyresvärde per kvm, procent

tillväxt hyresintäkter, procent

tillväxt driftöverskott, procent

eget kapital och hybridkapital, procent

belåningsgrad, procent

säkerställd belåningsgrad, procent

ej pantsatt kvot

likviditet, MEUR

kapitalanvändning och kapitalkällor, MEUR

kapitalbindning per år

kapitalbindning, år

räntebindning per år

räntebindning, år

medelränta, procent

räntetäckningsgrad, 12 månader

räntetäckningsgrad exklusive realiserad värdetillväxt, 12 månader


för perioden januari till mars 2020
 

fastigheter  
lägenheter 43 947
uthyrningsbar area, kvm 2 956
medelyta, lägenheter, kvm 62
reell vakansgrad, procent 1,0
   
verkligt värde fastigheter, MEUR  
ingående balans 11 964
värdeförändring

42

investeringar 117
köp 18
försäljningar -96
valutakursförändringar -254
utgående balans 11 791
   
EUR per kvm 3 989
direktavkastningskrav, procent 3,33
   
jämförbart  
tillväxt hyresintäkter, procent 6,7
driftnetto, procent 11,7
avkastningskrav förändring, procentenheter -0,35
   
finansiellt  
belåningsgrad, procent 37
belåningsgrad säkerställt, procent 12
kapitalbindning, år 5,5
likviditet, MEUR 820
eget kapital och hybridkapital, procent 53
eget kapital, procent 45
snittränta, procent 2,41
räntetäckningsgrad, 12 månader 9,3
räntetäckningsgrad exklusive realiserad värdetillväxt, 12 månader 2,2
   
lönsamhet  
avkastning fastigheter, procent 3,5
varav direktavkastning 2,1
varav värdetillväxt 1,4

historiska nyckeltal i excel