nyckeltal

fastigheter, MEUR

reell vakansgrad, procent

hyrespotential, procent

tillväxt hyresvärde per kvm, procent

tillväxt hyresintäkter, procent

tillväxt driftöverskott, procent

eget kapital och hybridkapital, procent

belåningsgrad, procent

säkerställd belåningsgrad, procent

ej pantsatt kvot

likviditet, MEUR

kapitalanvändning och kapitalkällor, MEUR

kapitalbindning per år

kapitalbindning, år

räntebindning per år

räntebindning, år

medelränta, procent

räntetäckningsgrad, 12 månader

räntetäckningsgrad exklusive realiserad värdetillväxt, 12 månader


för perioden januari till december 2019
 

fastigheter  
lägenheter 44,226
uthyrningsbar area, kvm 2 968
medelyta, lägenheter, kvm 62
reell vakansgrad, procent 1,1
   
verkligt värde fastigheter, MEUR  
ingående balans 12 379
värdeförändring

423

investeringar 468
köp 181
försäljningar -1 616
valutakursdifferanser 129
utgående balans 11 964
   
EUR per kvm 4 031
direktavkastningskrav, procent 3,67
   
jämförbart  
tillväxt hyresintäkter, procent 5,7
driftnetto, procent 2,9
avkastningskrav förändring, procentenheter 0,0
   
finansiellt  
belåningsgrad, procent 40
belåningsgrad säkerställt, procent 14
kapitalbindning, år 5,4
likviditet, MEUR 841
eget kapital och hybridkapital, procent 50
eget kapital, procent 45
snittränta, procent 2,25
räntetäckningsgrad, 12 månader 7,8
räntetäckningsgrad exklusive realiserad värdetillväxt, 12 månader 2,0
   
lönsamhet  
avkastning fastigheter, procent 5,5
varav direktavkastning 2,1
varav värdetillväxt 3,4

historiska nyckeltal i excel