nyckeltal

räntetäckningsgrad exklusive realiserad värdetillväxt, 12 månader

fastigheter, MEUR

reell vakansgrad, procent

hyrespotential, procent

tillväxt hyresvärde per kvm, procent

tillväxt hyresintäkter, procent

tillväxt driftöverskott, procent

eget kapital och hybridkapital, procent

belåningsgrad, procent n/a för Q4 2021 och Q1 2022

säkerställd belåningsgrad, procent n/a för Q4 2021 till Q2 2022

justerad ej pantsatt kvot

likviditet, MEUR

kapitalanvändning och kapitalkällor, MEUR

kapitalbindning per år

kapitalbindning, år

räntebindning per år

räntebindning, år

medelränta, procent

räntetäckningsgrad, 12 månader

räntetäckningsgrad exklusive realiserad värdetillväxt, 12 månader

fastigheter, MEUR


för perioden januari till juni 2022
 

fastigheter 
lägenheter19 061
uthyrningsbar area, kvm1 195
medelyta, lägenheter, kvm60
reell vakansgrad, procent2,0
  
verkligt värde fastigheter, MEUR 
ingående balans6 020
värdeförändring15
investeringar95
köp321
försäljningar0
valutakursförändringar378
utgående balans6 829
  
EUR per kvm5 714
direktavkastningskrav, procent3,99
  
jämförbart 
tillväxt hyresintäkter, procent10,5
driftnetto, procent18
avkastningskrav förändring, procentenheter0.07
  
finansiellt 
belåningsgrad, procent9
belåningsgrad säkerställt, procentn/a
kapitalbindning, år4,5
likviditet, MEUR3 100
eget kapital och hybridkapital, procent60
eget kapital, procent53
snittränta, procent1,68
räntetäckningsgrad, 12 månader95,3
räntetäckningsgrad exklusive realiserad värdetillväxt, 12 månader3,2
  
lönsamhet 
avkastning fastigheter, procent2,8
varav direktavkastning2,3
varav värdetillväxt0,5
varav transaktionskostnader

0,0

historiska nyckeltal i excel