nyckeltal

fastigheter, MEUR
reell vakansgrad, procent
hyrespotential, procent
tillväxt hyresvärde per kvm, procent
tillväxt hyresintäkter, procent
tillväxt driftöverskott, procent
eget kapital och hybridkapital, procent
belåningsgrad, procent
säkerställd belåningsgrad, procent
ej pantsatt kvot
likviditet, MEUR
kapitalanvändning och kapitalkällor, MEUR
kapitalbindning per år
kapitalbindning, år
räntebindning per år
räntebindning, år
medelränta, procent
räntetäckningsgrad, 12 månader
räntetäckningsgrad exklusive realiserad värdetillväxt, 12 månader


för perioden januari till september 2019
 

fastigheter  
lägenheter 45 806
uthyrningsbar area, kvm 3 067
medelyta, lägenheter, kvm 61
reell vakansgrad, procent 1,0
   
verkligt värde fastigheter, MEUR  
ingående balans 12 379
värdeförändring 365
investeringar 328
köp 176
försäljningar -1 181
valutakursdifferanser 110
utgående balans 12 177
   
EUR per kvm 3 971
direktavkastningskrav, procent 3,66
   
jämförbart  
tillväxt hyresintäkter, procent 5,1
driftnetto, procent 3,0
avkastningskrav förändring, procentenheter 0,0
   
finansiellt  
belåningsgrad, procent 40
belåningsgrad säkerställt, procent 16
kapitalbindning, år 5,5
likviditet, MEUR 375
eget kapital och hybridkapital, procent 50
eget kapital, procent 46
snittränta, procent 2,42
räntetäckningsgrad, 12 månader 5,3
räntetäckningsgrad exklusive realiserad värdetillväxt, 12 månader 1,8
   
lönsamhet  
avkastning fastigheter, procent 6,1
varav direktavkastning 2,1
varav värdetillväxt 4,0

historiska nyckeltal i excel