finansiella risker

Två huvudsakliga fastighetsrelaterade finansiella risker är

 • sjunkande fastighetsvärden
 • lägre hyresintäkter

Akelius mildrar fastighetsriskerna genom

 • bostadsfastigheter
 • stabila länder
 • växande metropoler
 • attraktiva lägen

Fastighetsbolags huvudsakliga lånerelaterade finansiella risker

 • likviditet
 • lånefinansiering
 • räntebetalningar

En låg fastighetsrisk mildrar lånerelaterad finansiell risk

 • stabila intäkter stödjer räntebetalningar
 • stabila fastighetsvärden stödjer lånefinansiering
 • attraktiva fastigheter i likvida fastighetsmarknader stödjer likviditet
 • långivare föredrar stabila tillgångar

likviditets- och refinansieringsrisker

För att mildra likviditets- och refinansieringsrisker har Akelius

 • likviditet minst EUR 300 miljoner
 • kapitalkällor överstiger kapitalanvändningsområden

kapitalanvändning och kapitalkällor 12 månader framåt, 2022-06-30, MEUR

För att mildra refinansieringsrisken prioriterar Akelius långsiktiga lån.
Den genomsnittliga kapitalbindningstiden är 4,6 år.
Kortfristiga lån uppgår till 1,2 procent av totala lån.

låneförfall per år, 2022-06-30, MEUR

belåningsgrad, känslighet

Akelius policy är att bolaget ska klara en värdeminskning på fastighetsbeståndet på
25 procent.

Akelius obligationsvillkor stipulerar att inga nya skulder kan upptas och ingen nettoutdelning får ske om belåningsgraden överstiger 60 procent.

räntetäckningsgrad, känslighet

Akelius policy är att klara en räntehöjning med fem procentenheter.
Akelius räntesäkrar för långa perioder.
Det reducerar risken vid en oförutsedd ränteuppgång.

En ränteökning med fem procentenheter på lån med rörlig ränta höjer räntetäckningsgraden till 6.9 på en rullande tolvmånadersperiod.

Akelius obligationsvillkor stipulerar att inga nya skulder kan upptas och att ingen nettoutdelning får ske om räntetäckningsgraden understiger 1,5.

räntetäckningsgrad tolv månader, pro forma, stresstestad med en höjning av räntan med fem procentenheter

Risken att inte kunna betala räntorna mildras av likviditet och låg lånefinansiering. 

räntekostnader och likviditet, 2022-06-30, MEUR

verkligt värde fastigheter, känslighet

För att mildra negativa effekter av förändringar i direktavkastningskrav,
är fastighetsbeståndet diversifierat över länder.

värdeförändring procent vid höjning av direktavkastningskrav, 2022-03-31, procentenheter