utdelning

Akelius styrelse har beslutat att lösa in alla preferensaktier till 347,5 SEK per preferensaktie,
varav 2,5 SEK är upplupen utdelning.
Sista handelsdag är 2019-12-13.

D-aktierna har rätt till utdelning efter årsstämman 2020-04-03.

Om beslut om utdelning för stamaktierna tas,
har D-aktierna rätt till fem gånger den sammanlagda utdelningen på stamaktierna av serie A,
dock högst 0,10 euro per D-aktie och år.

utdelningsdatum