utdelning

Om beslut om utdelning för stamaktierna tas,
har D-aktierna rätt till fem gånger den sammanlagda utdelningen på stamaktierna av serie A,
dock högst 0,10 euro per D-aktie och år.

Fastställandet av valutakursen som används för utdelning till konton som ej är denominerade i euro kommer att göras med Europeiska centralbanken's referenskurs dagen innan utdelningen.

utdelningsdatum