prospekt

Allmäna villkor för preferensaktierna är inkorporerade i bolagsordningen. 

2014-09-19
prospekt preferensaktier

2014-05-30
prospekt preferensaktier maj 2014 

viktig information om First North

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ Stockholm.
Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad.
Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad.
En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad.
Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs.
NASDAQ Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.