bolagsordning

bolagsordning

Bolagsordningen är fastställd vid bolagsstämma 2021-04-09.

Bolagets namn är Akelius Residential Property AB (publ).
Organisationsnummer 556156-0383.
Bolaget är publikt med säte i Stockholm.

Bolaget skall äga och förvalta fastigheter samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Aktier skall kunna ges ut i två slag,
stamaktier av serie A och stamaktier av serie D.

Varje stamaktie av serie A berättigar till en röst.
Varje stamaktie av serie D berättigar till en tiondels röst.

Om utdelning beslutas på stamaktierna,
har stamaktierna av serie D rätt till fem gånger den sammanlagda utdelningen på stamaktierna av
serie A,
dock högst 0,10 euro per stamaktie av serie D och år.

Bolagets redovisningsvaluta är EUR.