uppförandekod

uppförandekod pdf

Antagen av styrelsen i Akelius Residential Property AB (publ) 2020-12-02.

omfattning och tillämpning

Denna kod

 • utgör grunden för Akelius affärsverksamhet
 • avgör Akelius framgång som ett långsiktigt och hållbart företag
 • främjar kvalitet som Akelius företagskultur

Detta gynnar alla aspekter av Akelius affärsverksamhet.

Akelius är en uppskattad arbetsgivare och en pålitlig partner till hyresgäster,
leverantörer och samhället i stort.
Akelius agerar ärligt och etiskt.

Denna kod gäller för alla Akelius
styrelseledamöter, ledning, konsulter och anställda.

Akelius kräver att alla som agerar i samarbete med och på Akelius vägnar inklusive leverantörer, affärspartners och underentreprenörer vid alla tillfällen efterleva de tillämpliga delarna av denna kod eller deras egna motsvarande uppförandestandarder.

principer

Akelius agerar i enlighet med följande principer.

allmänna principer

Akeliusgruppen

 • respekterar rättsstatsprincipen och agerar i enlighet med gällande lagar och bestämmelser i alla länder där Akelius gör affärer
 • bedriver verksamhet med integritet och ärlighet
 • agerar på ett miljömässigt och socialt hållbart sätt
 • åtar sig att kontinuerligt utveckla säkerheten och kvaliteten på tjänsterna

antikorruption och intressekonflikter

Akelius deltar inte i karteller eller andra korrupta eller konkurrensbegränsande aktiviteter.
Akelius varken accepterar eller deltar i erbjudande, begärande eller mottagande av mutor, utpressning eller penningtvätt.

Akelius anställda undviker situationer där deras professionella lojalitet kan komma i konflikt med personliga intressen och låter inte sådana intressen påverka deras yrkesmässiga omdöme.

marknadsföring och kommunikation

All marknadsföring och reklam ska vara uppriktig och förenlig med vad Akelius kan erbjuda.
Akelius eftersträvar öppen och tydlig kommunikation inom ramen för de regler som är tillämpliga på noterade företag.

fastigheter

Akelius fastigheter ska hållas i gott skick och motsvara vårt löfte om better living likväl som Akelius hyresgästers rimliga förväntningar på standard och service.

diskriminering

Akelius tolererar inte diskriminering eller trakasserier av något slag eller av någon anledning.
Akelius anställda arbetar i en miljö där jämställdhet värderas och som är fri från trakasserier,
hot och diskriminering.

mänskliga rättigheter

Akelius stöder och skyddar internationella mänskliga rättigheter som dessa uttrycks av FN och andra erkända organisationer,
särskilt barns rättigheter.
Akelius deltar inte i kränkningar av mänskliga rättigheter av något slag.

integritet

Akelius respekterar rätten till respekt för privatlivet och behandlar personuppgifter endast i den omfattning som krävs för att kunna erbjuda aktuella produkter och tjänster.

hållbarhet

Akelius arbetar kontinuerligt för att reducera miljöpåverkan.
Verksamheten bedrivs långsiktigt för att bidra till ett hållbart samhälle.

Akelius integrerar miljöhänsyn i affärsplaneringen och beslutsfattandet.
Affärsförhållanden följer lokal miljölagstiftning och eftersträva en så liten miljöpåverkan som möjligt.

arbetsmiljö

Akelius samarbetar bara med affärspartners som tillhandahåller en säker och hälsosam arbetsmiljö för sina arbetstagare och anställda.

Akelius respekterar individens rättigheter och rätt till privatliv och visar god vilja och ömsesidig respekt i kontakterna med de anställda och deras representanter på arbetsplatsen.

Akelius tillhandahåller en säker,
hälsosam och inspirerande arbetsmiljö för alla anställda.
Akelius uppmuntrar våra anställda att leva ett balanserat och aktivt liv.

arbetstider och ersättning

Akelius agerar i enlighet med gällande lokala lagar,
bestämmelser och branschstandarder avseende arbetstider och löner i de länder där Akelius är verksamt.

gemensamma värderingar

Akelius samarbetar endast med parter som delar de värderingar som uttrycks i denna uppförandekod.

Akelius förbehåller sig rätten att säga upp samtliga samarbeten där en affärspartner agerar i strid med denna uppförandekod eller sina egna motsvarande uppförandestandarder.

ansvar

Denna uppförandekod omfattar alla Akelius verksamheter och anställda över hela världen oavsett funktion,
rang eller ställning.

Akelius affärsverksamheter ska övervakas kontinuerligt med avseende på denna uppförandekod.

Alla chefer och arbetsledare ansvarar för att alla anställda följer denna uppförandekod.

Akelius accepterar inga brott mot denna uppförandekod och varje sådant agerande kan leda till disciplinära åtgärder,
inklusive uppsägning, avsked och åtal.
Detta gäller även godkännande av ett sådant agerande,
oavsett om detta är uttryckligt eller tyst.

rapportering

Alla Akeliusanställda uppmanas att rapportera misstänkta överträdelser av denna uppförandekod till sin närmaste arbetsledare.
Om detta inte är möjligt av någon anledning, ska den anställde kontakta den lokala personalavdelningen för hjälp.

Anställda, leverantörer och andra affärspartners kan anmäla en misstänkt överträdelse av Akelius Uppförandekod anonymt via Akelius system för visselblåsare på https://app.incy.io/akeliuswb/links/report.

Överträdelser kan även rapporteras via

 • epost till whistleblower@akelius.com
 • post till whistleblower, Box 38149,
  SE100 64, Stockholm
 • telefon till +46 08 566 130 99

Önskas ett möte för att rapportera överträdelser kan även detta anordnas.

Endast styrelsens ordförande och bolagets chefsjurist kan läsa det som skickas via systemet för visselblåsare eller via de andra kanalerna.

Akelius skyddar anonymiteten för alla som i god tro rapporterar en misstänkt överträdelse.
Vänligen observera att endast Akelius kan garantera anonymitet för visselblåsaren endast om denne använder sig av Akelius system för visselblåsare.

Falska anklagelser eller missbruk av visselblåsarkanalen är i sig en överträdelse mot denna uppförandekod.