hållbarhet

Hållbarhetspolicyn definierar Akelius åtagande att förbättra sitt hållbarhetsarbete. 

Hållbarhetspolicyn är anpassad till företagets uppförandekod efter följande principer 

 • respektera rättsstatsprincipen och agera enligt föreskrifterna
 • bedriva verksamheten hedervärt och med integritet
 • respektera mänskliga rättigheter

Hållbarhetshanteringen i företaget bygger på fyra pelare 

 • policys 
 • mål
 • handlingsplaner
 • resultat

Väsentlighetsanalysen avgör betydelse och påverkan,
samt delar upp företagets hållbarhetsarbete  i fyra pelare och tolv områden med angivna mål.

Pelarna är

 • miljö
 • personal
 • samhälle och hyresgäster
 • styrning

ständig förbättring

Akelius strävar efter att ständigt förbättra sitt hållbarhetsarbete.
Hållbarhet ska genomsyra alla affärsbeslut och processer så som förvärv, verksamhet, försäljning, finansiering, skatt, samt alla utbildningar.

Akelius

 • åtar sig att rapportera enligt EPRA hållbarhetsriktlinjer, GRI:s och TCFD:s rekommendationer
 • bidrar till FN:s Hållbara utvecklingsmål
 • kommer att underteckna FN:s Global Compact
 • siktar på att vara klimatneutralt 2050 

ansvar

äganderätt

Företagets verkställande direktör äger hållbarhetspolicyn.

hållbarhetsstrategi

Verkställande direktör, CFO, och Head of Sustainability and Energy är ansvariga för utveckling av hållbarhetsstrategin.
Head of Sustainability and Energy genomför hållbarhetsåtgärder på uppdrag av företaget.

operativt genomförande

Alla chefer på region, stad- och avdelningsnivå ansvarar för att

 • genomföra och kommunicera hållbarhetspolicyn
 • säkerställa efterlevnad av hållbarhetspolicyn
 • nå regionernas, städernas och avdelningarnas hållbarhetsmål

individuell implementering

Varje anställd är ansvarig för att

 • läsa och förstå policyn
 • implementera hållbarhet i sitt arbete för att uppnå hållbarhetsmålen
 • rapportera allt beteende som är oförenligt med denna policy

godkännande och granskning

Styrelsen granskar och godkänner hållbarhetspolicyn och målen årligen.

Ledningen granskar hållbarhetsmålen kvartalsvis.

Verkställande direktör, CFO, och Head of Sustainability and Energy interagerar årligen med intressenter varefter policy och mål granskas.

rapporter

2020

2019

2018

2017

mål